Informacja o LXVI Sesji Rady Miejskiej

Widok na Szydłów z lotu ptaka z herbem i napisem Sesja Rady Miejskiej w Szydłowie

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 26 kwietnia 2024 r. (piątek), zwołuję LXVI sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 10:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie między sesjami RM.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2023 Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie za 2023 r.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2023 dla Gminy Szydłów.
 9. Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych komisji Rady Miejskiej za 2023 rok.
 10. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2024-2034 – projekt Nr LXVI/380/2024,
  • zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2024 rok – projekt Nr LXVI/381/2024,
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów na 2024 rok” – projekt Nr LXVI/382/2024,
  • wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych – projekt Nr LXVI/383/2024,
  • przyjęcia na rok 2024 programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – projekt Nr LXVI/384/2024,
  • określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłów – projekt Nr LXVI/385/2024,
  • przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie na uchwałę Nr XXVI/156/2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szydłów wraz z odpowiedzią na skargę – projekt Nr LXVI/386/2024.
 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza

Dostępność