Informacja w sprawie zasiłku rodzinnego

Rodzina zastępcza

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie informuje o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne.

Zasiłek rodzinny i dodatki w 2023 r.

Zasiłek rodzinny przyznaje się na dany okres zasiłkowy. Nowy okres będzie trwał od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r. Dochody za 2022 rok.

Osoby, którym przyznano tę formę wsparcia mogą ubiegać się również o dodatki na przykład z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Dodatki przewidziano również dla rodzin wielodzietnych oraz samotnych rodziców.

Termin składania wniosków o zasiłek rodzinny 2023/2024

Wniosek o zasiłek rodzinny na nowy okres można złożyć:

 • od 1 lipca w formie elektronicznej;
 • od 1 sierpnia w formie papierowej (w urzędzie).

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny przez internet w 2023 r?

O wsparcie można wnioskować przy pomocy portalu empatia.mrpips.gov.pl. Logowanie odbywa się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Kto dostaje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych prawo do zasiłku oraz dodatków przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się.

Wsparcie przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18. roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny próg dochodowy 2023

Do otrzymania tego świadczenia wymagane jest spełnianie kryterium dochodowego. Aktualnie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie powinien przekraczać kwoty 674 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko, to kryterium dochodu wynosi 764 zł. Organy stosują tzw. zasadę złotówka za złotówkę. Ponadto, uwzględnia się dochód uzyskany oraz utracony.

Zasiłek rodzinny – ile wynosi w 2023 r.?

Kwota zasiłku uzależniona jest od wieku dziecka. Miesięcznie to:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny 2023 – kiedy wypłacany?

Ustalenie prawa do zasiłku oraz wypłata świadczenia powinna nastąpić do 30 listopada, jeżeli rodzic złoży wniosek z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia 2023 r. Gdy wniosek zostanie złożony od 1 września do 31 października, to zasiłek zostanie wypłacony do 31 grudnia 2023 r. Termin wypłaty do końca lutego 2024 r. został przewidziany dla wniosków złożonych w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 390 z późn. zm.).

Więcej szczegółowych informacje można uzyskać w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie pod numerem telefonu 41 35 45 158.

Dostępność