Konsultacje nt. programu współpracy

Organizacja pozarządowe w mieście i gminie Szydłów

Rozstrzygnięciem nadzorczym znak: PNK.I.4130.246.2023, Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nieważność uchwały Nr LXII/356/2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia na rok 2024 programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W rozstrzygnięciu Wojewoda podniósł między innymi brak w rocznym programie współpracy określenia konkretnej wysokości środków planowanych na realizację tego programu, brak informacji o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji i nieprawidłowe określenie sposobu obrad komisji konkursowej.

W związku z powyższym opracowano nowy Program Współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, który przekazuję w załączeniu zgodnie z Regulaminem Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, proszę o wyrażenie w terminie do dnia 25 marca 2024 r. opinii o tym projekcie na załączonym formularzu. Informuję ponadto, że druk formularza umieszczony jest również na stronie internetowej gminy – www.szydlow.pl. Wnioski co do zapisów projektu „Programu współpracy” można składać w ww. terminie w sekretariacie UMIG albo za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną gmina@szydlow.pl.

Z up. Burmistrza
Janusz Sowa
Sekretarz Miasta i Gminy Szydłów

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 12/2024 z dn. 14 lutego 2024.

Dostępność