Kontrole szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wóz asenizacyjny

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożony został na gminy obowiązek kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, w zakresie posiadania pisemnych umów na świadczenie usług wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Zgodnie z ustawą gmina zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli każdej posesji niepodłączonej do kanalizacji co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku gmina podlega każe pieniężnej w wysokości do 50 000 zł.

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków polegać będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości celem okazania:

  1. zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków,
  2. dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, potwierdzenia).

Należy mieć na uwadze, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny to uczynić niezwłocznie.

Zwracam się z prośbą o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych, zgodnie z częstotliwością wskazaną w instrukcji eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, objętości osadnika oraz uniemożliwić wydostanie się osadów poza osadnik, nie rzadziej niż raz na rok.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania zbiorników.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szydłów wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów.

W związku z powyższym uprasza się mieszkańców gminy o pilne uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie nieruchomości, zgodnie z przytoczonymi przepisami ustawy.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szydłów

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
Andrzej Tuz

Dostępność