Nabór ankiet do programu „Ciepłe Mieszkanie”

Program Ciepłe Mieszkanie

Nabór ankiet dla wyrażających chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Szydłów.

Termin składania wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Szydłowie: do 26 stycznia 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów informuje o naborze ankiet dla wyrażających chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” współfinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina Szydłów na podstawie ogłoszenia o naborze wniosków gmin do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ogłasza rozpoczęcie naboru ankiet dla wyrażających chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Nabór ma na celu rozpoznanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców Gminy Szydłów, spełniających wskazane w Programie kryteria, realizacją inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

W przypadku uzyskania dotacji, Gmina Szydłów przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną odpowiednio poinformowani.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy Szydłów oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Głównym rodzajem przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) lokalu mieszkalnego albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku (spełniającego wymagania programu). Pozostałe dopuszczone elementy tj. wymiana i montaż stolarki mogą zostać zrealizowane pod warunkiem wykonania przedsięwzięcia głównego.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

• podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500zł,
• podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
• najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41000 zł.

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
• zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
• podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
1. Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz do kotła,
2. Zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
3. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
4. Dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą oraz nie wcześniej niż data ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu przez właściwy terytorialnie WFOŚiGW.

Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Ankieta nie jest zobowiązaniem do udziału w programie a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie ankiety o zamiarze przystąpienia do programu, zamieszczonej w załączeniu i dostarczenia jej do Urzędu Miasta i Gminy Szydłów osobiście, pocztą bądź za pomocą skrzynki e-mail: gmina@szydlow.pl

Dostępność