Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Organizacja pozarządowe w mieście i gminie Szydłów

Na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) oraz Uchwały Nr XLIX/283/2022 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia na rok 2023 programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
ogłasza

OTWARTY NABÓR KANDYDATÓW – PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OPINIOWANIA OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SZYDŁÓW W 2023 ROKU

1. Każda organizacja pozarządowa oraz każdy z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

2. Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełnić następujące kryteria:
a) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) posiadają pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopie dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia);
c) są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych.

3. W skład komisji konkursowej Burmistrz powołuje dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

5. Zgłoszenie kandydatur do komisji konkursowej należy dokonywać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy – Sekretariat lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów w zamkniętej kopercie z adnotacją „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej 2023”.

6. Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 7 marca 2023 r. O terminowości zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

7. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz

Dostępność