Nabór na wolne stanowisko

Księgowość. Nabór na stanowisko pracy Szydłów

2024-07-02: Informacja o wynikach naboru

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZYDŁÓW
z dnia 14 czerwca 2024 r.
o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Szydłowie

 1. Nazwa stanowiska pracy

Referent ds. finansowych

 1. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku
 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może ubiegać się o zatrudnienie pod warunkiem znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w służbie cywilnej.
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie co najmniej średnie w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 1. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku
 1. preferowane wykształcenie wyższe na kierunku administracja, ekonomia oraz 4 lata stażu pracy w administracji publicznej,
 2. znajomość oraz umiejętność stosowania obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym stanowiska wskazanym w ogłoszeniu, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych do ustawy, ordynacji podatkowej oraz przepisów wykonawczych do ustawy, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o opłacie skarbowej, kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
 4. umiejętności obsługi komputera w tym znajomość pakietu MS Office oraz programów księgowych i budżetowych RESPONS,
 5. predyspozycje osobowościowe: sumienność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, terminowość, zdolność analitycznego myślenia, zaangażowanie w realizację zadań, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista,
 6. dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie na stanowisku związanym
  z realizacją zadań o podobnym charakterze jak wskazane w ogłoszeniu, w pkt: ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. prowadzenie ewidencji opłat za odbiór odpadów komunalnych w programie RESPONS „Gospodarowanie odpadami” (windykacja, egzekucja).
 2. wystawianie dowodów wpłat, upomnień do zapłaty dla osób zalegających w opłatach i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 3. prowadzenie postępowań dotyczących egzekucji zaległości należności poprzez wystawianie upomnień, naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, wystawianie tytułów wykonawczych.
 4. wykonywanie zadań związanych z umorzeniem, odroczeniem i zaniechaniem terminów płatności należności za odbiór odpadów.
 5. miesięczne uzgadnianie z zespołem ds. księgowości budżetowej wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa opłat za odbiór odpadów komunalnych, naliczanie prowizji z tego tytułu.
 7. naliczanie i wystawianie faktur VAT za wodę, ścieki, wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym (szamba), za opłaty związane z podłączeniem wodociągów i kanalizacji, czynsze, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, wynajem lokali, dzierżawy gruntów, sprzedaży majątku gminy i innych faktur wynikających z bieżącej działalności gminy,
 8. bieżąca ewidencja w systemie Respons wymiany wodomierzy,
 9. zawieranie umów z odbiorcami wody i dostarczającymi ścieki i odpady stałe.
 10. opracowywanie danych do projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw, wykonywanie uchwał i zarządzeń.
 11. obsługa elektronicznego obiegu dokumentów.
 12. przygotowywanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 13. znajomość przepisów prawnych i orzecznictw obowiązujących na stanowisku pracy.
 14. wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu czynności.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. Miejsce świadczenia pracy – Urząd Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-2225 Szydłów.
 2. Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat,
 4. Działalność socjalno-bytowa dobra prowadzona zgodnie z regulaminem funduszu socjalnego.
 5. Tryb nawiązania stosunku pracy określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy.
 6. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r. poz.1960 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szydłów.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, a w przypadku obcokrajowców przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 8. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia wymagane do wykonywania pracy na danym stanowisku;
 9. Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy – świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 10. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 11. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 13. Obowiązek informacyjny.

Wszelkie kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane pod rygorem odrzucenia aplikacji konkursowej kandydata.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu V 2024 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 1. Inne informacje
 1. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu, aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 3. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście w Urzędzie w pokoju nr 11, a po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie,
 4. Informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Szydłów przy ul. Rynek 2 w Szydłowie.
 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 27 czerwca 2024 r. do godz. 1500 pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 2
, 28-225 Szydłów

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – Referent ds. finansowych”.

Dostępność