Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim
Ministerstwo Rodziny, PRACY i Polityki Społecznej

Na rok 2024 Gmina Szydłów z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 pozyskała środki na realizację zadania w kwocie 72 610,00 zł oraz na koszty związane z obsługą zadania 1 452,20 zł, łącznie 74 062,20 zł. Realizacja programu odbywa się zgodnie z umową nr 58/OW/2024 z dnia 05.03.2024 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Szydłów. Środki na realizację zadania zostały znacznie zmniejszone w stosunku do pierwotnej wersji kalkulacji.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Aktywność zawodowa członka rodziny lub opiekuna nie wyklucza z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma zapewniać wsparcie systemowe poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów oraz wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji tych usług. Dodatkowo ma odciążyć członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewniając czas na odpoczynek i regenerację.

Usługi opieki wytchnieniowej na terenie Gminy Szydłów są realizowane w dwóch formach: 1) jako usługi w ramach pobytu dziennego, za zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej; 2) jako usługi w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Planowane jest udzielenie wsparcia dla 5 środowisk w ramach pobytu dziennego oraz dla 2 środowisk w ramach pobytu całodobowego. Do świadczenia usługi Opieki wytchnieniowej zostanie zatrudnione 5 osób.

Usługi mogą być świadczone przez osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi z uczestnikiem, które posiadają odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie zgodnie z kryteriami określonymi w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie

Dostępność