Ruszyły spotkania sprawozdawcze OSP

Sprawozdawcze za 2023 OSP Solec

W sobotę 16 stycznia br., druhowie jednostki OSP w Solcu spotkali się na zebraniu sprawozdawczym za rok 2023.

Posiedzenie, które otworzył prezes OSP Solec, druh Piotr Skuza, zgromadziło członków jednostki oraz zaproszonych gości, w tym: burmistrza miasta i gminy Szydłów Andrzeja Tuza, jednocześnie wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, komendanta miejsko-gminnego Związku OSP RP w Szydłowie druha Marcina Paździocha oraz przewodniczącą Rady Miejskiej w Szydłowie Katarzynę Skuzę.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności za rok 2023, członkom Zarządu jednogłośnie udzielono absolutorium. Ubiegły rok był bardzo pomyślny dla jednostki, między innymi dlatego, iż otrzymali oni do użytku kompleksowo wyremontowany budynek strażnicy. Koszt remontu budynku i zakupu jego wyposażenia wyniósł 381 891,30 zł, z czego 140 049,30 zł to środki gminy, a kwota 241 842,00 zł pochodzi z dotacji udzielonej OSP Solec z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Podobne zebrania we wszystkich jednostkach OSP w gminie mają być przeprowadzone do 30 marca br., a sprawozdania z zebrań powinny trafić do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie w terminie do 15 kwietnia. Następnie zostaną one przekazane do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach.

Sylwester Celejowski

Dostępność