Zgłaszanie popytu na grunty rolne

Szparagowe pole w Korytnicy, koło Szydłowa. Fot. Piotr Walczak

Zgłaszanie popytu na grunty rolne położone na obszarze Gminy Szydłów przez miejscowych rolników indywidualnych.

W związku z realizacją przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zadań wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, polegających na pozyskaniu informacji o popycie na grunty rolne ze strony miejscowych rolników indywidualnych, zainteresowanych powiększaniem swoich gospodarstw rodzinnych,

Proszę o zgłaszanie się miejscowych rolników indywidualnych, chętnych do nabycia gruntów rolnych pod powiększenie swoich gospodarstw rodzinnych i udzielenie informacji w powyższym zakresie, z określeniem preferencji odnośnie powierzchni, rodzaju i klasy gruntów, na które występuje popyt:

  • grunty orne dobre (klasy I, II, IIIa)
  • grunty orne średnie (klasy IIIb, IV)
  • grunty orne słabe (klasy V, VI)
  • trwałe użytki zielone (klasy I, II, III)
  • trwałe użytki zielone (klasy IV, V, VI) 

Powyższe informacje można przekazywać:

  • osobiście w siedzibie UMiG Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, pokój nr 23,  
  • drogą elektroniczną na adres jaros@szydlow.pl lub
  • telefonicznie pod nr tel.: 41 35 45 125 wew. 240

w terminie do 23 lutego 2024 r. (piątek).

Pozyskane w ten sposób informacje o popycie na grunty rolne zostaną przekazane przez tutejszy urząd do KOWR, a następnie wykorzystywane przez KOWR jako podstawa oceny zapotrzebowania rolników indywidualnych na grunty rolne na terenie danej gminy w toku analizy zasadności skorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu lub prawa nabycia nieruchomości rolnych. Powyższe informacje umożliwią KOWR prowadzenie aktywnej polityki rolnej państwa m.in. w zakresie ochrony gospodarstw rodzinnych, poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz wspierania rozwoju obszarów wiejskich, poprzez realizację prawa pierwokupu nieruchomości rolnych lub prawa nabycia nieruchomości rolnych na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Dostępność