Informacja o pomocy materialnej dla uczniów (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Przybory szkolne, książki, jabłko, litery

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w terminie od 01 września do 15 września 2023 na rok szkolny 2023/2024.

Pomoc materialna dla uczniów przysługuje: uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  • stypendium szkolne;
  • zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikających z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych;
  • całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych;
  • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracownikom służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. poz. 1358.)

Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na podstawie przepisów o pomocy społecznej ustawa z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1296)

Do dochodu wlicza się: dochód z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego, emerytury, renty, zasiłku dla bezrobotnych, alimentów, zasiłku rodzinnego, zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku stałego, zasiłku okresowego, czynszu dzierżawnego, innych.

W przypadku uzyskania przychodów z gospodarstwa rolnego należy przyjmować, że 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny 345 zł (należy odjąć faktycznie opłaconą składkę KRUS za jeden miesiąc, dotyczącą jedynie właścicieli gospodarstwa).

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty kryterium dochodowego rodziny   – kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia  lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (wrzesień), bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym .

Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Więcej szczegółowych informacje można uzyskać w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie pod numerem telefonu 41 35 45 158.

Dostępność