Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Starsza osoba na wózku wraz z opiekunem
Ministerstwo Rodziny, PRACY i Polityki Społecznej

Na rok 2024 Gmina Szydłów z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 – pozyskała środki na realizację zadania w kwocie 325 874,00 zł oraz na koszty związane z obsługą zadania 6 517,48 zł. Łącznie 332 391,48 zł. Zgodnie z zawartą umową nr 55/AOOzN/2024 z dnia 06.02.2024 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Szydłów.

Planowana liczba osób niepełnosprawnych, którym zostanie przyznana usługa asystenta osobistego, to 12 środowisk z terenu Gminy Szydłów, w tym 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne) oraz 3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia i 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne). Planowana liczba godzin usług asystencji osobistej to 6250 h. W ramach programu zatrudnienie uzyska 12 osób do świadczenia usługi AOON (forma zatrudnienia – umowa zlecenie).

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: 1) poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia; 2) wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb; 3) uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych; 4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem, posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie

Dostępność