Zaproszenie do konsultacji

Województwo Świętokrzyskie z wyróżnionymi gminami Pierzchnica, Raków, Chmielnik, Szydłów, Gnojno, Tuczępy, Busko-Zdrój

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, jako partner Porozumienia „Na Szlaku” obejmującego Gminy: Chmielnik, Busko-Zdrój, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy, zaprasza do zapoznania się z projektem „Diagnozy Strategicznej” i „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030”.

Proszę o przedkładanie uwag / opinii / sugestii wg załączonego formularza uwag od dnia 16.03.2023 r. do dnia 20.04.2023 r.

Uwagi/opinie /sugestie można zgłaszać poprzez:

1. Wypełniony formularz konsultacyjny, który można składać drogą:

 • elektroniczną na adres e-mail: gmina@szydlow.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza strategiczna i Strategia Ponadlokalna”,
 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie – ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza strategiczna i Strategia Ponadlokalna”,
 • bezpośrednio w sekretariacie w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie – ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, w godzinach pracy Urzędu.

2. Uwagi można również składać ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie – ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, w godzinach pracy Urzędu – Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 21.

Niniejsze zaproszenie stanowi I etap konsultacji projektu „Diagnozy Strategicznej” i „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030”.

Równocześnie Gmina Chmielnik, jako lider Porozumienia, przekazała do konsultacji projekt „Diagnozy Strategicznej” i „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030” do sąsiadujących samorządów, tj. Gmin Łagów, Daleszyce, Morawica, Kije, Pińczów, Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Oleśnica, Staszów, Bogoria, Iwaniska; samorządów powiatowych (powiaty: buski, kielecki, staszowski), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Zarządy Gospodarki Wodnej w Warszawie i Krakowie) oraz do organizacji i związków,
do których należą samorządy, tj.:

 1. Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”,
 2. Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”,
 3. Lokalna Organizacja Turystyczna „Moc Ponidzia’ w Busku-Zdroju,
 4. Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego,
 5. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego,
 6. Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”,
 7. Stowarzyszenie LGR „Świętokrzyski Karp” z siedzibą w Rytwianach,
 8. Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie,
 9. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie,
 10. Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego,
 11. Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym Chata Bogata”.

Projekt „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030” przekazano także do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Dyrektora Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, odnośnie ustalenia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Sprawozdania wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz


Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, jako partner Porozumienia „Na Szlaku” obejmującego Gminy: Chmielnik, Busko-Zdrój, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy,

zaprasza

mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, Radnych Rady Miejskiej w Szydłowie oraz wszystkich zainteresowanych interesariuszy na spotkanie konsultacyjne, w związku z konsultacjami społecznymi projektów dokumentów:

 • „Diagnoza strategiczna dla Strategii Ponadlokalnej dla Gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030”,
 • „Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica,  Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu  24 marca 2023 roku (piątek) w godzinach 13.00 – 14.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2.

Na spotkaniu przedstawione zostaną przez wykonawcę opracowań główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentów, tj. wizje, misje, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów, które planowane są do realizacji przez partnerskie samorządy w ramach Porozumienia „Na Szlaku”.

Podczas spotkania będzie możliwość złożenia uwag i opinii do projektów dokumentów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w proces konsultacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz


26.04.2023: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Dostępność