Zgłaszanie wykonanej w 2023 r. termomodernizacji budynków

Ocieplanie domu styropianem.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, na zarządy województw nałożony jest obowiązek opracowania programu ochrony powietrza. Aktualny Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych, określony w Uchwale
Nr LXIV/798/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2023 r., nakłada na gminy obowiązek składania corocznie do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach sprawozdania zawierającego informacje o powierzchni budynków / lokali, w których dokonano wymiany nieefektywnego źródła ciepła oraz przeprowadzono termomodernizację.

W związku z powyższym uprasza się właścicieli budynków, w których w 2023 roku dokonano wymiany nieefektywnego źródła ciepła oraz przeprowadzono termomodernizację (ocieplenie budynku) o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie.

Zgłoszeń można dokonywać:

  • osobiście w siedzibie UMiG Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, pok. nr 23 lub pok. nr 19;
  • telefonicznie pod nr tel.: 41 35 45 125 wew. 240 lub wew. 238.

Pozyskane informacje pozwolą na wiarygodne przygotowanie w/w sprawozdania oraz właściwą ocenę działań naprawczych realizowanych w celu osiągnięcia jak najlepszych standardów jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Dostępność