Inwestycje

Dziedzictwo kulturowe

Edukacja

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowa

  • Budowa odcinka sieci wodociągowej: Szydłów – Brzeziny w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Szydłów”
  • Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Uroczej w Szydłowie
    • 2019 rok. Wartość: 70.110,00 zł. Dotacja: 40.000,00 zł.

Kultura

Ochrona środowiska

Oświetlenie uliczne

  • Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED – I etap. Wymiana wraz z dowieszeniem 50 lamp oświetlenia ulicznego
  • Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Brzezińskiej w Szydłowie
    • 2019 rok: Wartość: 18.195,48 zł.

Place rekreacyjne

Rewitalizacja

Sport

Straże pożarne

Cyfryzacja i telekomunikacja

Dostępność