Inwestycje

Dziedzictwo kulturowe

Edukacja

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowa

  • Budowa odcinka sieci wodociągowej: Szydłów – Brzeziny w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Szydłów”

Kultura

Ochrona środowiska

Oświetlenie uliczne

  • Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED – I etap. Wymiana wraz z dowieszeniem 50 lamp oświetlenia ulicznego

Place rekreacyjne

Rewitalizacja

Sport

Straże pożarne

Cyfryzacja i telekomunikacja

Dostępność